Dokážeme vychytat všechny mouchy.

Navedeme vás, vše zkontrolujeme, zaškolíme obsluhu, vyhodnotíme zkušební provoz.
Specialisti VAK

Zkušební provoz čistírny odpadních vod

Zajišťujeme metodické vedení zkušebního provozu ČOV v souladu s požadavky poskytovatele dotace a v souladu s příslušným vodoprávním rozhodnutím.

V období zkušebního provozu ČOV zajišťujeme:

  • Kompletní provozní evidence ČOV dle platných norem a legislativy.
  • Průběžné a postupné zaučení obsluhy ČOV, telefonické rady, konzultace a informace s našimi odborníky kdykoliv dle potřeby obsluhy.
  • Pravidelné provozní kontroly: Provedení pravidelných fyzických kontrol čistírny během "kontrolního dne" za účasti provozovatele ČOV. Tato opatření zajišťují optimální chod zařízení.
  • Optimalizace technologií – v případě potřeb navrhneme potřebná opatření úpravy nastavení instalované technologie ČOV.
  • Kontrola provozních dat – zajišťuejeme vzdálený dohled přes dispečink.
  • Zajišťujeme akreditované odběry a analýzy vzorků odpadních vod v souladu s platným vodoprávním rozhodnutím a v rozsahu požadavků poskytovatele dotace.
  • Protokoly a archivace – detailně archivujeme protokoly o zkoušce vzorků, což je klíčové pro transparentnost a prokazování plnění požadavků v rámci provozu čistírny.
  • Vyhodnocení zkušebního provozu v rozsahu požadavků vodoprávního úřadu ke kolaudaci stavby a dle podmínek poskytovatele finanční podpory k ZVA.

Kontakt

Máte dotaz?
Potřebujete poradit?

Neptejte se sekretářky, zeptejte se přímo specialisty.
Kamil Marinica
VaK manažer
+420 603 554 885
marinica@vodaczservice.com


    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.