GDPR

Osobní údaje a jejich zpracování

Firma VODA CZ SERVICE s.r.o. prohlašuje, že zpracovává osobní údaje odběratele uvedené v Odběratelské smlouvě v souladu s nařízením GDPR (Nařízení EP a Rady 2016/679) a to za účelem zajištění plnění povinností a závazků z této smlouvy vyplývajících.

Jedná se především o účely:

 • plnění této smlouvy, nebo pro jednání o uzavření nebo změně této smlouvy uskutečněné na návrh odběratele nebo dodavatele
 • pro ochranu práv a právem chráněných zájmů dodavatele, příjemce nebo jiné dotčené osoby
 • efektivní komunikaci mezi dodavatelem a odběratelem.

Osobní údaje jsou vedeny v tomto rozsahu:

 1. Jméno a příjmení odběratele a vlastníka vodovodní, popřípadě kanalizační přípojky
 2. Datum narození
 3. Adresa trvalého pobytu
 4. Doručovací adresa
 5. Adresa odběrného místa
 6. Druh a výměra ploch pro výpočet množství odváděných srážkových vod do veřejné kanalizace
 7. Způsob využití nemovitosti a počet připojených osob
 8. Způsob plateb a způsob fakturace
 9. Vlastnoruční podpis
 10. Číslo vodoměru a údaj o odběru

Nad rámec zákonných údajů je v některých případech evidována:

 1. E-mailová adresa
 2. Telefonní kontakt
 3. Kontaktní osoba zvolená odběratelem

Jedná se o oprávněný zájem dodavatele pro zajištění bezpečnosti a ochrany důležitých zájmů odběratele. Údaje jsou využívány buď na základě žádosti odběratele (přeje si zasílat vyúčtování vodného a stočného e-mailem) nebo v případě ochrany odběratele pro rychlé řešení krizových situací.

Zabezpečení

Na základě účinnosti Nařízení GDPR jsme přijali odpovídající technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů. Jednotlivé písemné spisy odběratelů jsou uloženy po dobu platného smluvního vztahu v uzamčených skříních a poté jsou přesunuty do archivu firmy, kam má přístup pouze pověřená osoba. Po uplynutí skartační lhůty, která činí 3 roky od ukončení smluvního vztahu, jsou skartovány na základě skartačního řízení. Elektronické údaje odběratelů jsou zpracovávány v účetním programu dodávaném firmou Helios a jsou uchovávány 3 roky od ukončení smluvního vztahu.

Každý odběratel má právo uváděné údaje v rozsahu oprávněného zájmu kdykoliv opravit, blokovat či nesprávné údaje určit k likvidaci jejich výmazem. S osobními údaji, zpracovávanými v rámci plnění smlouvy, lze takto manipulovat až po uplynutí povinné zákonné lhůty určené k jejich uchování.

Proti zpracování údajů nebo s jakýmkoli jiným podnětem se odběratel může kdykoliv písemně obrátit se svou stížností nebo námitkou na našeho pověřence, případně přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Odběratel má právo bezplatně požádat o nahlédnutí na zpracovávané údaje k jeho osobě, popřípadě o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Je-li žádost o přístup k údajům zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se stále opakuje, může firma odmítnout žádosti vyhovět.

Odběratel je povinen jakékoliv změny předaných osobních údajů dodavateli bezodkladně ohlásit (nejpozději do 5 dnů ode změny).

Odběratel bere na vědomí, že osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím subjektům, a to společnostem za účelem zajištění technické a administrativní podpory pro plnění Smlouvy a pro zajištění plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a dále zpracovatelům, s nimiž Dodavatel/Provozovatel uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů.

Důležité upozornění

Upozorňujeme všechny, že vnější veřejný prostor firmy a před firmou je z bezpečnostních důvodů monitorován kamerovým systémem se záznamem, který se ve firmě ukládá po dobu 14 dnů.