VODACZ SERVICE s.r.o.
Nahlásit provozní událost

Zákaznická linka

800 150 155

Technicko – administrativní činnost VaK

Zpracování provozních řádů vodovodů a hygienických rizik
Zpracování kanalizačních řádů
Zpracování plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací
Zpracování majetkové a provozní evidence – VÚME VÚPE
Zpracování hlášení pro vodoprávní úřady, Povodí, ČIŽP
Zpracování kalkulací cen pro vodné a stočné
Vedení zkušebních provozů
Rozbory pitných a odpadních vod a čistírenských kalů
Zpracování žádostí povolení k vypouštění odpadních vod
Odpadové poradenství